معرفی سفیر یا نمایندگی
فرم ها

 


فرم ها

 

پرسشنامه اطلاعات فردی

۱۰۰

درخواست صدور، تمديد، تجديد و تفکيک گذرنامه

۱۰۱

اقرار نامه بقاء بر تابعيت ايران

۱۰۲

درخواستنامه تغيير محل اقامت و اجازه خروج مکرر افراد مقيم خارج از کشور

۱۰۳

درخواستنامه اجازه خروج يکبار در سال برای مشمولين خارج از کشور

۱۰۴

درخواستنامه تغيير محل اقامت

۱۰۵

رضايتنامه تغيير محل اقامت همسر و فرزندان

۱۰۶

موافقتنامه خروج همسر و فرزندان از ايران

۱۰۷

درخواستنامه صدور برگ عبور

۱۰۸

در خواستنامه رسيدگی به خروج غير مجاز

۱۰۹

درخواستنامه اجازه خروج افراد مقيم خارج از كشور (عابرين غيرمجاز)

۱۱۰

درخواستنامه درج مشخصات همسر و فرزندان بعنوان همراه در گذرنامه

۱۱۱

درخواستنامه الصاق عکس  فرزندان  در گذرنامه

۱۱۲

استعلام آخرين خروج

۱۱۳

اجازه پدر برای صدور گذرنامه فرزند

۱۱۴

درخواستنامه رواديد

۱۱۵

درخواستنامه صدور یا تجدید ، المثنی برای متقاضیان پناهندگی

۱۹۸

درخواستنامه تمدید برای متقاضیان پناهندگی

۱۹۹

درخواستنامه ثبت ازدواج زن و مرد ايرانی

۲۰۱

درخواستنامه ثبت ازدواج با مرد خارجی

۲۰۲

تعهدنامه انصراف از دريافت نفقه و بليط هواپيما (ويژه بانوان ايرانی متقاضی ازدواج با مرد خارجی)

۲۰۳

درخواستنامه ثبت ازدواج با زن خارجی و صدور شناسنامه ايرانی

۲۰۴

درخواستنامه بانوی خارجی برای استفاده از نام خانوادگی همسر ايرانی

۲۰۵

درخواستنامه صدور شناسنامه برای بانوی خارجی

۲۰۶

درخواستنامه صدور شناسنامه فرزند

۲۰۷a

درخواستنامه صدور شناسنامه برای افراد بالای ۱۸ سال

۲۰۷b

وكالتنامه برای صدور و اخذ شناسنامه

۲۰۸

اقرارنامه رابطه زوجيت و نسب

۲۰۹

اقرار به رابطه نسب

۲۱۰a

اقرار به رابطه نسب برای فاقدين شناسنامه

۲۱۰b

درخواستنامه تعويض شناسنامه برای فرزندان ۱۵ ساله

۲۱۱

درخواستنامه تعويض شناسنامه طرح قديم

۲۱۲

درخواستنامه صدور المثنی شناسنامه

۲۱۳

درخواستنامه عكسدار کردن شناسنامه

۲۱۴

درخواستنامه اصلاح مندرجات شناسنامه

۲۱۵

درخواستنامه تغيير نام

۲۱۶

درخواستنامه تغيير نام خانوادگی

۲۱۷

درخواستنامه گواهی عدم سوء پيشينه

۲۱۸

درخواستنامه صدور گواهی تجرد

۲۱۹

درخواستنامه صدور گواهی طلاق

۱ - ۲۱۹

درخواستنامه صدور گواهی ازدواج

۲ - ۲۱۹

درخواستنامه صدور گواهی ولادت

۳ - ۲۱۹

درخواستنامه صدور گواهی ملیت

۴ - ۲۱۹

درخواستنامه صدور گواهی قوانین ازدواج در ایران

۵ - ۲۱۹

درخواستنامه ثبت طلاق

۲۲۰a

درخواستنامه ثبت طلاق يکجانبه

۲۲۰b

درخواستنامه ثبت فوت

۲۲۱

پرسشنامه درخواست کنندگان دريافت خدمات سجلی از اسناد سجلی راکد

۲۲۲

وكالت برای ثبت  فوت

۲۲۹

وكالتنامه

۲۳۰

وكالت مرد برای ازدواج

۲۳۱

وكالتنامه زن برای ازدواج

۲۳۲

وكالتنامه زن برای طلاق

۲۳۳

وكالتنامه مرد برای طلاق

۲۳۴

وكالتنامه برای دريافت مهريه

۲۳۵

وكالتنامه برای  فروش اموال غير منقول

۲۳۶

وكالتنامه حصر وراثت- تفکيک و افراز

۲۳۷

وكالتنامه کلی و کاری

۲۳۸

وكالتنامه برای مراجعه به دادگاه

۲۳۹

وكالتنامه برای اجاره

۲۴۰

وكالتنامه برای برای فروش خودرو

۲۴۱

وكالتنامه برای  پيگيری امور نظام وظيفه

۲۴۲

وكالتنامه برای خريد خودرو

۲۴۳

وكالتنامه برای خريد ملك و مستغلات

۲۴۴

 وكالتنامه برای دريافت حقوق بازنشستگی و مستمری

۲۴۵

وكالتنامه برای  خريد اوراق بهادار و سهام شركتها

۲۴۶

وكالتنامه برای  پيگيری كليه مراحل تعويض و المثنی شناسنامه

۲۴۷

وكالتنامه برای  افتتاح حساب بانكی در ايران

۲۴۸

وكالتنامه برای  پرداخت ماليات و بدهيها

۲۴۹

وکالتنامه چند موکل به يک وکيل

۲۵۰

استشهاديه برای گواهی وضعيت مشمول ( در خارج از كشور)

۲۵۲

درخواستنامه خريد خدمت سربازی

۲۵۳

درخواستنامه تأييد مدارک برای استفاده از عفو رهبری

۲۵۴

درخواستنامه صدور کارت شناسائی ملی

۲۷۰

استشهاديه صحت تعلق عکس

۲۷۲

Visa Application

115

ترجمه گواهینامه رانندگی

۲۷۴

المثنی و تعویض گواهینامه رانندگی

۲۷۵

درخواستنامه ثبت مشخصات فرزند خارجی‌ در شناسنامه مادر ایرانی‌

۲۷۶

درخواستنامه تشکيل پرونده دانشجوئی

۴۰۱

درخواستنامه اجازه خروج دانشجوئی

۴۰۲

درخواستنامه تأييد مدارک پزشکی دانشجويان بورسيه

۴۰۳

درخواستنامه تغيير محل اقامت دانشجو

۴۰۴

درخواستنامه تأييد مدارک تحصيلی

۴۰۵

 درخواستنامه صدور معرفی نامه گمركی

۴۰۶

درخواستنامه معافيت تحصيلی

۴۰۷

درخواستنامه گواهی پشتیبانی مالی

۴۰۸

فرم درخواست معافیت کفالت

۵۰۱

 

 

 

 

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر