سفارت جمهوري اسلامي ايران – پکن

 

 

درخواستنامه تغيير محل اقامت

 

 

اينجانب درخواست تغيير محل اقامت خودم     همسرم     فرزندم/ فرزندانم را با مشخصات زير به

چین و خروج مكرر خود/ ايشان از كشور را دارم.

 

مشخصات درخواست کننده

نام پدر

نام خانوادگي

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسي (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

مشخصات همسر

نام پدر

نام خانوادگي

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسي (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

 

  مشخصات فرزندان (اگر داراي فرزند هستيد جدول زير را تکميل کنيد.)

نام

پسر يا دختر

  نام به حروف لاتين

شماره شناسنامه

محل صدور شناسنامه

تاريخ صدور شمسي (روز/ماه/سال)

تاريخ تولد شمسي (روز/ماه/سال)

تاريخ تولد ميلادي (روز/ماه/سال)

 

نشاني و تلفن درخواست کننده درچین

نشاني

تلفن

رايانامه (e-mail)

تلفن همراه

 

نام و نام خانوادگي                                                     تاريخ                                                     امضاء