سازمان ثبت احوال کشور

 

 

پرسشنامه درخواست کنندگان دريافت خدمات سجلي از اسناد سجلي راکد

 

 

مشخصات درخواست کننده

نام پدر

نام خانوادگي

نام

محل صدور

تاريخ تولد به شمسي (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

آخرين مدرک تحصيلي

شغل فعلي

نشاني محل سکونت

 

 چگونگي خدمت نظام وظيفه

آيا خدمت سربازي را انجام داده ايد؟

آري  نه  معاف بوده ام

 محل خدمت (درصورتيکه خدمت را انجام داده ايد)

 تاريخ خاتمه (درصورتيکه خدمت را انجام داده ايد)

 

 

 چگونگي وضعيت تأهل

آيا ازدواج کرده ايد؟

آري  نه

 چند بار؟ (درصورتيکه ازدواج کرده ايد)

 آيا ازدواج/ ازدواجها بصورت ثبتي بوده؟

 

  مشخصات فرزندان (اگر داراي فرزند هستيد جدول زير را تکميل کنيد.)

تاريخ تولد شمسي (روز/ماه/سال)

تاريخ صدور شمسي (روز/ماه/سال)

محل صدور شناسنامه

شماره شناسنامه

پسر يا دختر

نام

 

 گذرنامه

آيا تا کنون گذرنامه ايراني دريافت گرده ايد؟

آري  نه

 چند بار؟ (درصورتيکه دريافت کرده ايد)

 محل صدور گذرنامه ها

 

با توجه به نداشتن شناسنامه معتبر، امور اداري و کنسولي شما تاکنون براساس چه مدارکي انجام شده است؟

 

صحت مندرجات در اين پرسشنامه را گواهي مي نمايم.


نام و نام خانوادگي                                تاريخ                                             امضاء                                          اثر انگشت نشانه

 

نام، نام خانوادگي، مهر و امضاء مسئول سفارت