سازمان ثبت احوال کشور

 

(درخواست کارت شناسايي ملي ويژه ايرانيان مقيم خارج از کشور)

 

مشخصات متقاضي. 
جنسيت: مرد   زن
                       

شماره ملي (فقط در صورت اطلاع از آن):

   نام پدر:  

نام خانوادگي:  نام:  

     

شماره مسلسل و سري شناسنامه:

45

پايان اعتبار

44

مستعمل

43

 مفقودي

42

 تغيير نشاني

41

تغيير مشخصات سجلي

40

اولين کارت

علت درخواست:

 

نشاني متقاضي:

Address

خارج از کشور

داخل کشور (ايران)

Name:

شهر:

استان:
 

خيابان:

Country:

کوچه:
   

طبقه:

پلاک:

Tel.

شماره تلفن:

 

کد پستي داخل کشور:

. . . . . . . . . . .

 

  تحصيلات:      

شغل:        

 

 

محل الصاق عکس

 

 

امضاء و مهر تأييد کننده:

محل امضاء متقاضي: