سفارت جمهوري اسلامي ايران – پکن

 

درخواستنامه ثبت ازدواج مرد ايراني با زن خارجي و صدور شناسنامه ايراني

 

 

اينجانب درخواست ثبت رسمي ازدواج با زن خارجي و صدور شناسنامه براي همسر خو د را دارم و اقرار ميکنم که صيغه عقد شرعي دائم در تاريخ                       بين ما جاري شده و هيچکدام داراي همسر ديگري نيستيم.

 

مشخصات مرد ( درخواست کننده)

نام پدر

نام خانوادگي

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسي (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

مشخصات زن

نام

نام خانوادگي

نام به حروف لاتين

نام خانوادگي به حروف لاتين

 

نام پدر

نام خانوادگي پدر

تابعيت پدر

نام مادر

نام خانوادگي مادر

تابعيت مادر

 

نشاني و تلفن درخواست کننده در چین

نشاني

تلفن

رايانامه (e-mail)

تلفن همراه

 

نام و نام خانوادگي مرد                                                     تاريخ                                                     امضاء

 

 

نام و نام خانوادگي زن                                                     تاريخ                                                     امضاء