سفارت جمهوري اسلامي ايران – پکن

 

 

درخواستنامه ثبت ازدواج زن و مرد ايراني

 

 

اينجانبان درخواست ثبت رسمي ازدواج خود را داريم و اقرار ميکنيم که صيغه عقد شرعي در تاريخ بين ما جاري شده و هيچکدام داراي همسر ديگري نيستيم.

 

مشخصات مرد

نام پدر

نام خانوادگي

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسي (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

مشخصات زن

نام پدر

نام خانوادگي

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسي (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

 

نشاني و تلفن زن و مرد درچین

نشاني

تلفن

شغل (اگر شاغل هستيد)

رايانامه (e-mail)

تلفن همراه

 

نام و نام خانوادگي مرد                                                     تاريخ                                                     امضاء

 

 

نام و نام خانوادگي زن                                                     تاريخ                                                     امضاء