سفارت جمهوري اسلامي ايران – پکن

 

 

درخواستنامه تعويض شناسنامه 
(محل عکس)

 

 

اينجانب  درخواست تعويض شناسنامه خودم    فرزند زير 18 سالم     موکلم    فرزند تحت

 قيموميتم با مشخصات زير را دارم.

 

مشخصات درخواست کننده

تاريخ تولد به شمسي (روز/ماه/سال)

نام پدر

نام خانوادگي

نام

 حوزه محل صدور شناسنامه

 شهرستان محل صدور شناسنامه

شماره شناسنامه

شهر و کشور محل تولد

 

مشخصات دارنده شناسنامه( فقط اگر درخواست براي فرزند زير 18 سال است جدول زير را تکميل کنيد)

تاريخ تولد به شمسي (روز/ماه/سال)

نام پدر

نام خانوادگي

نام

 حوزه محل صدور شناسنامه

 شهرستان محل صدور شناسنامه

شماره شناسنامه

شهر و کشور محل تولد

 

 

نشاني و تلفن درخواست کننده در ايران

نشاني

تلفن

 

نشاني و تلفن درخواست کننده در چین

نشاني

تلفن

رايانامه (e-mail)

تلفن همراه

 

نام و نام خانوادگي                                                     تاريخ                                                     امضاء

 

 

 

 

در اين محل چيزي ننويسيد

مهر و امضاء اقدام کننده