سفارت جمهوري اسلامي ايران – پکن

 

 

درخواستنامه عكسدار کردن شناسنامه

 

 

اينجانب درخواست عكسدار کردن شناسنامه ام را دارم.

 

مشخصات درخواست کننده

نام پدر

نام خانوادگي

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسي (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

نشاني و تلفن درخواست کننده در چین

نشاني

تلفن

رايانامه (e-mail)

تلفن همراه

 

 

نام و نام خانوادگي                                                     تاريخ                                                     امضاء