سفارت جمهوري اسلامي ايران – پکن

 

 

درخواستنامه صدور شناسنامه براي بانوي خارجي

 

 

اينجانب با مشخصات زير که بواسطه ازدواج با مرد ايراني که تبعه ايران شده ام براي خود درخواست صدور شناسنامه ايراني مينمايم.

 

مشخصات درخواست کننده

نام

نام خانوادگي

شماره شناسنامه

 شهر و کشور محل تولد

 

نشاني و تلفن يکي از بستگان شوهر در ايران

نسبت

نام خانوادگي

نام

نشاني

تلفن

 

 

نشاني و تلفن  در  چین

نشاني مسکن

تلفن مسکن

نشاني محل کار

تلفن محل کار

شغل

رايانامه (e-mail)

تلفن همراه

 

نام و نام خانوادگي                                                     تاريخ                                                     امضاء