سفارت جمهوري اسلامي ايران – پکن

 

 

درخواستنامه ثبت ازدواج زن ايراني با مرد خارجي

 

 

اينجانب درخواست ثبت رسمي ازدواج با مرد خارجي را دارم و اقرار ميکنم که صيغه عقد شرعي دائم  در تاريخ  بين من و همسرم جاري شده ، هيچکدام داراي همسر ديگري نيستيم.

 

مشخصات زن ( درخواست کننده)

نام پدر

نام خانوادگي

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسي (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

مشخصات مرد

نام به حروف لاتين

نام خانوادگي

نام

 نام مادر

نام پدر

نام خانوادگي به حروف لاتين

 

 

نشاني و تلفن

نشاني

تلفن

رايانامه (e-mail)

تلفن همراه

 

نام و نام خانوادگي مرد                                                     تاريخ                                                     امضاء

 

 

نام و نام خانوادگي زن                                                     تاريخ                                                     امضاء