سفارت جمهوري اسلامي ايران – پکن

 

 

وكالتنامه زن براي ازدواج

 

 

مشخصات موکل (وکالت دهنده)

نام و نام خانوادگي سابق

نام خانوادگي

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسي (روز/ماه/سال)

نام پدر

 حوزه محل صدور شناسنامه

 شهرستان محل صدور شناسنامه

شماره شناسنامه

نشاني مسکن

تلفن

 

مشخصات وکيل

نام و نام خانوادگي سابق

نام خانوادگي

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسي (روز/ماه/سال)

نام پدر

 حوزه محل صدور شناسنامه

 شهرستان محل صدور شناسنامه

شماره شناسنامه

نشاني مسکن

تلفن

 

 

مورد وکالت

انجام مزاوجت دائمي موكله با آقاياعم از خواستگاري و تشريفات مربوط به آن بهر صداق و مهريه اعم از آينه و شمعدان، و هديه كلام الله مجيد كه در صدر قرار خواهد داشت، وجه رايج و جواهر يا سكه يا طلاي ساخته شده و اعم از نقد يا بر ذمه زوج قرار گرفتن و قبول يا رد هر شرط و اختيار و وكالت گرفتن يا وكالت دادن حتي و كالت دادن جهت متاركه احتمالي ضمن العقد لازم ازدواج و امضاء سند ازدواج و ثبت دفتر و ودادن وكالت جهت اجراء صيغه عقد نكاح دائم و تاديه هزينه و اخذ اسناد و مدارك از اصل يا رونوشت و انجام ساير امور پيش بيني نشده مربوطه.

 

حدود اختيارات وکيل

وكيل درخصوص انجام مورد وكالت داراي اختيارات تام مي باشد و امضاء او در كليه موارد مذكور به جاي اقدام و امضاء موكل صحيح و نافذ است وكيل با حق توكيل به غير ولو كرارا“ با داشتن اختيار عزل و وكلاي انتخابي خويش يا جايگزين آن درخصوص انجام مورد وكالت داراي اختيارات تمام است.

 

بايد در محل سفارت و در حضور مسئول کنسولي امضاء شود
 

 

اينجانب

به آقاي/خانم

راجع به انجام امور مندرج در قسمت "مورد وکالت
 و حدود  اختيارات وکيل" وکالت ميدهم.
 

تاريخ :

 

امضاء موکل :