سفارت جمهوري اسلامي ايران – پکن

 

 

درخواستنامه درج مشخصات همسر و فرزندان بعنوان همراه در گذرنامه

 

 

اينجانب درخواست دارم جهت درج مشخصات    همسرم       فرزندم/ فرزندانم  بعنوان همراه در  گذرنامه     خودم     همسرم اقدام نمائيد.

 

مشخصات درخواست کننده

نام پدر

نام خانوادگي

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسي (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

مشخصات همسر

نام پدر

نام خانوادگي

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسي (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

 

  مشخصات فرزندان (اگر داراي فرزند هستيد جدول زير را تکميل کنيد.)

نام

پسر يا دختر

  نام به حروف لاتين

شماره شناسنامه

محل صدور شناسنامه

تاريخ صدور شمسي (روز/ماه/سال)

تاريخ تولد شمسي (روز/ماه/سال)

تاريخ تولد ميلادي (روز/ماه/سال)

 

نشاني و تلفن درخواست کننده در   چین

نشاني

تلفن

رايانامه (e-mail)

تلفن همراه

 

نام و نام خانوادگي                                                     تاريخ                                                     امضاء