سفارت جمهوري اسلامي ايران - پکن

 

 

درخواستنامه صدور گواهي تجرد

 

 

اينجانب با مشخصات زير ‌درخواست صدور گواهي تجرد را دارم و اقرار ميکنم تاکنون ازدواج نکرده ام.

 

مشخصات درخواست کننده

تاريخ تولد به شمسي (روز/ماه/سال)

نام پدر

نام خانوادگي

نام

 حوزه محل صدور شناسنامه

 شهرستان محل صدور شناسنامه

شماره شناسنامه

شهر و کشور محل تولد

 

مشخصات گذرنامه و وضعيت اقامت

 آخرين تاريخ اعتبار به  شمسي (روز/ماه/سال)

 محل صدور

 تاريخ صدور به  شمسي (روز/ماه/سال)

 شماره گذرنامه

 مدت اقامت درچین / خارج از کشور

 شماره شخصي

 شماره مهر اقامت يا ويزا در گذرنامه

 نوع اقامت

 

 

نشاني و تلفن درخواست کننده در ايران

نشاني

تلفن

 

نشاني و تلفن درخواست کننده درچین

نشاني

تلفن

شغل

رايانامه (e-mail)

تلفن همراه

 

نام و نام خانوادگي                                                     تاريخ                                                     امضاء