سفارت جمهوري اسلامي ايران – پکن

 

 

وكالتنامه مرد براي ازدواج

 

 

مشخصات موکل (وکالت دهنده)

نام و نام خانوادگي سابق

نام خانوادگي

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسي (روز/ماه/سال)

نام پدر

 حوزه محل صدور شناسنامه

 شهرستان محل صدور شناسنامه

شماره شناسنامه

نشاني مسکن

تلفن

 

مشخصات وکيل

نام و نام خانوادگي سابق

نام خانوادگي

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسي (روز/ماه/سال)

نام پدر

 حوزه محل صدور شناسنامه

 شهرستان محل صدور شناسنامه

شماره شناسنامه

نشاني مسکن

تلفن

 

 

مورد وکالت

انجام مزاوجت دائمي موكل با خانم  اعم از خواستگاري و تشريفات مربوط به آن بهر صداق و مهريه اعم از آينه و شمعدان ، و هديه كلام الله مجيد كه در صدر قرار خواهد داشت، وجه رايج و جواهر يا سكه يا طلاي ساخته شده و اعم از نقد يا بر ذمه زوجه قرار گرفن و قبول يا رد هر شرط و اختيار و وكالت گرفتن يا وكالت دادن  حتي وكالت دادن جهت متاركه احتمالي ضمن عقد لازم ازدواج و امضاء سند ازدواج و ثبت دفتر و دادن وكالت جهت اجراء صيغه عقد نكاح دائم و تاديه هزينه و اخذ اسناد و مدارك از اصل يا رونوشت و انجام ساير امور پيش بيني نشده مربوطه.

 

حدود اختيارات وکيل

وكيل درخصوص انجام مورد وكالت داراي اختيارات تام مي باشد و امضاء او در كليه موارد مذكور بجاي اقدام و امضاء موكل صحيح و نافذ است وكيل با حق توكيل به غير ولو كرارا“ با داشتن اختيار عزل وكلاي انتخابي خويش يا جايگزين آن درخصوص انجام مورد وكالت داراي اختيارات تمام است.

 

بايد در محل سفارت و در حضور مسئول کنسولي امضاء شود

 

اينجانب

به آقاي/خانم

راجع به انجام امور مندرج در قسمت "مورد وکالت
 و حدود  اختيارات وکيل" وکالت ميدهم.
 

تاريخ :

 

امضاء موکل :